ประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-ญี่ปุ่น ฟรี!

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-ญี่ปุ่น ฟรี!

จากการลงทะเบียนและมาเข้าร่วมงาน วันที่ 12-14 กุมภาพันธ์ 2559 (วันละ 1 รางวัล)

Ticket005

รางวัลตั๋วเครื่องบิน กรุงเทพฯ-ญี่ปุ่น 2 รางวัล รางวัลละ 2 ที่นั่ง (สายการบินราคาประหยัด)

• คุณ Napas Narinsuksanti

• คุณ Paritz Kitdakarn

 

รางวัลตั๋วเครื่องบิน กรุงเทพฯ-โตเกียว 1 รางวัล รางวัลละ 2 ที่นั่ง (สายการบินไทย)

• คุณ Nattawut Chaiudom

 

กรุณาติดต่อยืนยันสิทธิ์รับรางวัลที่เบอร์โทรศัพท์ 02-258-3983 (จันทร์-ศุกร์ 9.00-18.00 น.) ภายในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559

ขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีทั้ง 3 ท่านด้วยนะคะ :)))

 

เงื่อนไขรางวัล

1. ผู้โชคดีต้องลงทะเบียนเข้าร่วมงาน โดยกรอกข้อมูลการติดต่อครบถ้วนและเป็นผู้ที่มาเข้าร่วมงานในวันที่ 12-14 กุมภาพันธ์ 2559 (วันใดวันหนึ่ง)

2. ผู้ได้รับประกาศรายชื่อเป็นผู้ได้รับรางวัลต้องติดต่อยืนยันสิทธิ์การรับรางวัลภายใน 7 วัน นับจากวันประกาศผลตามขั้นตอนและเงื่อนไขที่ผู้จัดงานกำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์และไม่ประสงค์จะรับรางวัล

3. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลต้องเสียภาษี หัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัลบัตรโดยสารดังกล่าว โดยชำระเป็นเงินสดเท่านั้น

4. ในการออกบัตรโดยสารดังกล่าวผู้โชคดีต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมต่างๆ เช่นค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าธรรมเนียมสนามบิน โดยชำระเป็นเงินสดเท่านั้น

5. พนักงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดงาน JAPAN EXPO IN THAILAND 2016 ไม่มีสิทธิ์ร่วมกิจกรรมนี้

6. ขอสงวนสิทธิ์รางวัลนี้ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของรางวัลอื่นหรือโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้ และคำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

7. ผู้ได้รับรางวัลต้องเป็นผู้เดินทางด้วยตนเอง ในกรณีที่ผู้ได้รับรางวัลอายุต่ำกว่า 18 ปี ต้องเดินทางพร้อมผู้ปกครองเท่านั้น

8. ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงวันเดินทางในกรณีที่ตั๋วเครื่องบินในช่วงที่ต้องการเดินทางเต็มและไม่สามารถเดินทางได้ในช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ และเฉพาะสายการบินไทยสามารถออกบัตรโดยสารและเริ่มออกเดินทางได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2559

Post a comment